Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

20.11.2020
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Sesja odbędzie się 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali nr 10 Hrubieszowskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji: [druk 177]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy: [druk 178]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Polnej 10/15 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie: [druk 179]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie, oznaczonej numerami działek 1183/24 obręb Śródmieście oraz 3226/2, 3226/4, 3226/5 i 3226/7 obręb Podgórze: [druk 180]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów: [druk 181]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Mienianach w 2021 roku: [druk 182]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok: [druk 183]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie wyników konsultacji społecznych [Wyniki konsultacji 2021]
9.3. przedstawienie opinii Gminnej Rady Pożytku Publicznego [Opinia_GRPP]
9.4. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.5. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
9.6. dyskusja
9.7. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: [druk 184]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2034: [druk 185]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów, przyznania im punktacji oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów: [druk 186]
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Hrubieszowa za bezzasadną: [druk 187]
13.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
13.2. przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie sesji.

OBRADY ONLINE

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

  Komunikat

 W związku z koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności rekomendujemy mieszkańcom miasta, przedstawicielom mediów oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli nieuczestniczenie w obradach XXVIII Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 30 listopada 2020 r.

Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzednich sesji.

 

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Informuję, że zgodnie z decyzją Pani Burmistrz Marty Majewskiej, ze względów bezpieczeństwa, w sesji nie wezmą udziału Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem naczelników/kierowników referujących projekty uchwał, sprawozdania i informacje.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ w sprawie zaopiniowania materiałów na Sesję

27 listopada 2020 r. (piątek) w Sali Nr 10 HDK

Do pobrania: