Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

20.10.2020
Sesje rady

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVII Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Sesja odbędzie się 28 października 2020 r. (środa) o godzinie 11:00 w sali nr 10 Hrubieszowskiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji: [druk 156]
3.1. przyjęcie protokołu.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu: [druk 157]
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście przy ul. Partyzantów, oznaczonej numerem działki 226/4: [druk 158]
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 9/3 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie: [druk 159]
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie obręb Podgórze przy ul. Zamojskiej, oznaczonej numerem działki 1153/2: [druk 160]
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Euroregion "Roztocze": [druk 161]
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego: [druk 162]
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie Informacji Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku: [druk 163]  [Opinia RIO]
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku
10.3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
10.4. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.5. dyskusja
10.6. przyjęcie Informacji.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021: [druk 164]
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021: [druk 165]
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2021: [druk 166]
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: [druk 167]
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
14.3. dyskusja
14.4. podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2034: [druk 168]
15.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
15.3. dyskusja
15.4. podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok szkolny 2019/2020: [druk 169]
16.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
16.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
16.3. dyskusja
16.4. przyjęcie Informacji.

17. Rozpatrzenie Informacji o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Hrubieszowie za rok 2019 oraz pierwsze półrocze 2020 roku: [druk 170] [Sprawozdanie biegłego] 
17.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
17.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
17.3. dyskusja
17.4. przyjęcie Informacji.

18. Rozpatrzenie Informacji o realizacji Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2021: [druk 171]
18.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
18.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
18.3. dyskusja
18.4. przyjęcie Informacji.

19. Rozpatrzenie Informacji MSD o zakresie remontów dróg miejskich: [druk 172]
19.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
19.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
19.3. dyskusja
19.4. przyjęcie Informacji.

20. Rozpatrzenie Informacji MSD o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego: [druk 173]
20.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
20.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
20.3. dyskusja
20.4. przyjęcie Informacji.

21. Rozpatrzenie Informacji Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych: [druk 174]
21.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
21.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
21.3. dyskusja
21.4. przyjęcie Informacji.

22. Rozpatrzenie Informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych: [druk 175]
22.1. wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
22.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
22.3. dyskusja
22.4. przyjęcie Informacji.

23. Wolne wnioski.

24. Zamknięcie sesji.

OBRADY ONLINE

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

  Komunikat

 

W związku z koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności proszę mieszkańców miasta, przedstawicieli mediów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli o nieuczestniczenie w obradach XXVII Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 28 października 2020 r.
Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzednich sesji.

 

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Informuję, że zgodnie z decyzją Pani Burmistrz Marty Majewskiej, ze względów bezpieczeństwa, w sesji nie wezmą udziału Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem naczelników/kierowników referujących projekty uchwał, sprawozdania i informacje.

Wszelkie pilne pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

 

Do pobrania: