Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne możliwości dofinansowania

Przedsiębiorco! chcesz wiedzieć czy jest możliwość uzyskania dofinansowania, wsparcia dla Twojej działalności?

Sprawdź aktualne propozycje

1) „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” 

       Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na: podjęcie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy.

 • dla kogo: studenta ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich), poszukującego pracy absolwenta szkoły lub uczelni wyższej – do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 • kiedy: rozpoczęcie naboru 01.08.2019, realizacja programu do: 25.06.2021
 • szczegóły: http://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/

     Lubelska Fundacja Rozwoju
      ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
      tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34
      e-mail: lfr@lfr.lublin.pl

2) Projekt "Pracuję u siebie II"

 • dla kogo: osoby w wieku powyżej 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego
 • kiedy: termin rekrutacji: I etap wrzesień/ październik 2019 nabór: Lublin, Zamość, II etap grudzień 2019/ styczeń 2020 nabór: Lublin, Chełm
 • szczegóły: www.fundacja.lublin.pl, Biuro Projektu 20-035 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka 43", tel: 81 71019 00, 516 283 460, Biuro lokalne: Zamość, ul. Pereca 2 pok nr 7.

3) Projekt "Pożyczka na start"  Projekt realizowany jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. PFOWRG "OIC Poland" jest instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie poprzez udzielanie korzystnie oprocentowanych pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

 • dla kogo: dla osób które planują otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • szczegóły: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

     tel.: (81) 710-46-30, e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl   https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy_6.html

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

4) Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój

 • dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie RP.
 • kiedy: nabór wniosków:

od 15.10.2019 r. do 07.01.2020 r. (runda 1);

od 08.01.2020 r. do 03.02.2020 r. (runda 2);

od 04.02.2020 r. do 27.02.2020 r. (runda 3), godz. 16:00

szczegóły: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-4/      

tel: (22) 522 95 05, e-mail: fkt@bgk.pl

5) Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - POMOC ZWROTNA

 • dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)
 • kiedy: od 30.11.2019r do 31.01.2020r.Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2020 r.
 • szczegóły: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

6) Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

 • dla kogo: jst, jednostki organizacyjne jst, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, kościoły i związki wyznaniowe
 • kiedy: planowany termin ogłoszenia konkursów - grudzień 2019, planowany termin rozpoczęcia naborów - styczeń 2020
 • szczegóły: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, punkt informacyjny tel: 81-46-23-831 lub 81-46-23-812,  www.rpo.lubelskie.pl

7) Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, projekt "Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości"

 • dla kogo: Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych w wieku od 30 roku życia zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego
 • kiedy: Termin realizacji: 01.08.2019 – 30.07.2021
 • szczegóły: http://lpnt.pl/lpwp Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.
  ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, tel. (81) 534 61 00 / (81) 440 87 57

8) Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, projekt "Przedsiębiorcze lubelskie"

 • dla kogo: Projekt skierowany jest do 100 osób fizycznych (z czego min. 60 osób będą stanowiły kobiety) spełniających m.in warunki:w wieku od 30 roku życia (tj. od dn. 30 urodzin), zamieszkujących m.in powiat hrubieszowski, posiadanie statusu osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo lub będącymi osobami pracującymi w trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.
 • kiedy: Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2021r
 • szczegóły: http://www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiebiorczelubelskie/projekt.php  Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw - Punkt Informacyjny Projektów Fundacji Nowy Staw
  ul. Krakowskie Przedmieście 28 , 20-400 Lublin

9) Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, projekt "Wzrost poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim"

 • dla kogo: Projekt skierowany jest do 80 osób fizycznych, w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez pracy, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
 • kiedy: termin realizacji: 01.03.2019 – 31.12.2020, nabór 3 planowane na grudzień 2019, nabór 4 planowane na marzec 2020, nabór 5 planowane na maj 2020
 • szczegóły: http://wat-tech.pl/dotacje/   Wschodnia Agencja Transferu Technologii Sp. z o.o. ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin, tel. 792848595

10) Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, projekt "Sposób na biznes"

 • dla kogo: Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej
  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
 • kiedy: Okres realizacji:  01.08.2019 r. – 31.05.2021 r.
 • szczegóły: http://www.lir.com.pl/content/view/119/140/   Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie, ul. Chopina 5, 20-026 Lublin tel: 81 534 77 33, 81 479 93 06, e-mail: snb.lir@wp.pl
   

  Regionalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

  • Zamość
  • ul. Partyzantów 3

  Godziny pracy:
  pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

  Telefony do konsultantów
  tel. 84 638 02 67 tel. 514-923-981. E-mail: zamosc@feu.lubelskie.pl

  • Chełm
  • Niepodległości 1 (piętro III p.297)

  Godziny pracy:
  pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

  Telefony do konsultantów
  82 565 19 21, 82 563 02 08 E-mail chelm@feu.lubelskie.pl