Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne możliwości dofinansowania

Przedsiębiorco! chcesz wiedzieć czy jest możliwość uzyskania dofinansowania, wsparcia dla Twojej działalności?

Sprawdź aktualne propozycje

1) „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” 

       Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na: podjęcie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy.

 • dla kogo: studenta ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich), poszukującego pracy absolwenta szkoły lub uczelni wyższej – do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 • kiedy: rozpoczęcie naboru 01.08.2019, realizacja programu do: 25.06.2021
 • szczegóły: http://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/

     Lubelska Fundacja Rozwoju
      ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
      tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34
      e-mail: lfr@lfr.lublin.pl

2) Projekt "Pracuję u siebie II" Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 105 mieszkańców województwa lubelskiego (w tym 55 kobiet) poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej, tj. wsparcia doradczo-szkoleniowego, udzielenia jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego min. 91 uczestnikom projektu (47K) do 31.10.2021.

 • dla kogo: osoby w wieku powyżej 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego
 • kiedy: termin rekrutacji: III etap marzec/kwiecień 2020 nabór: Lublin, Zamość, Chełm.
 • szczegóły: www.fundacja.lublin.pl, Biuro Projektu 20-035 Lublin, ul. Józefa Franczaka "Lalka 43", tel: 81 71019 00, 516 283 460, Biuro lokalne: Zamość, ul. Pereca 2 pok nr 7.

3) Projekt "Związek z biznesem"

 • dla kogo: Projekt obejmie wsparciem 100 osób, w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, w tym:

  1) 90 osób pozostających bez pracy:
  ■ osoby w wieku 50 lat i więcej
  ■ kobiety
  ■ osoby długotrwale bezrobotne
  ■ osoby o niskich kwalifikacjach
  ■ osoby z niepełnosprawnością

  2) 10 osób pracujących :
  ■ ubogie pracujące
  ■ zatrudnione na umowy krótkoterminowe
  ■ pracujące na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia
  w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

 • szczegóły: Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" 24-110 Puławy, ul.Mościckiego 1 http://www.fpcp.org.pl/projekty
  e-mail: fpcp@fpcp.org.pl
  tel. (81) 470 09 00, tel. (81) 470 09 01, fax. (81) 470 09 30

4) Planujesz rozwój firmy? Masz innowacyjny pomysł? Szukasz środków na jego realizację?

Skorzystaj z projektu "Przedsiębiorcze lubelskie RPO WL 2014-2020"

 1. Pożyczka mała:
  • pożyczka w województwie lubelskim
  • o finansowaniu do 250 tys. zł
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym start-upów
  • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 1,87% w skali roku
  • dla kogo: mikro i małe przedsiębiorstwa
 2. Pożyczka duża:
  • pożyczka w województwie lubelskim
  • o finansowaniu od 250 tys. do 1 mln zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start- upów
  • na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 1,87% w skali roku
  • dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Szczegóły: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/lubelskie/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

5) Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Polska Wschodnia

6) Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Inteligentny Rozwój

 • dla kogo: wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, przy czym lokalizacja projektu zgłoszonego w konkursie znajduje się w regionie słabiej rozwiniętym, tj. w województwie innym niż mazowieckie.
 • kiedy: od 11.02.2020 do 11.03.2020
 • szczegóły: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand

7) Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

 • dla kogo: spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • kiedy: od 13.01.2020 do 28.02.2020
 • szczegóły: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, punkt informacyjny tel: 81-46-23-831 lub 81-46-23-812,  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-produkcja-energii-z-oze-w-przedsiebiorstwach-1/

8) Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, projekt "Mam pomysł na biznes"

 • dla kogo:  (50 kobiet i 40 mężczyzn), poprzez zdobycie niezbędnych kompetencji i wiedzy do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, osoby powyżej 30 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) lub bierne zawodowo, zamierzające założyć działalność gospodarczą
 • kiedy: Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019 r. – 31.03.2021 r.  luty/marzec 2020 planowany III nabór.
 • szczegóły: http://www.marsoft.eu/mampomyslnabiznes/  Biuro projektu: Rokoszewski Marcin Marsoft, ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin, pokój nr 14, I piętro  Tel. 733 899 866 E-mail: mampomyslnabiznes@marsoft.eu

9) Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, projekt "Przedsiębiorcze lubelskie"

 • dla kogo: Projekt skierowany jest do 100 osób fizycznych (z czego min. 60 osób będą stanowiły kobiety) spełniających m.in warunki:w wieku od 30 roku życia (tj. od dn. 30 urodzin), zamieszkujących m.in powiat hrubieszowski, posiadanie statusu osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo lub będącymi osobami pracującymi w trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.
 • kiedy: Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2021r
 • szczegóły: http://www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiebiorczelubelskie/projekt.php  Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw - Punkt Informacyjny Projektów Fundacji Nowy Staw
  ul. Krakowskie Przedmieście 28 , 20-400 Lublin

10) Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, projekt "Wzrost poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim"

 • dla kogo: Projekt skierowany jest do 80 osób fizycznych, w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez pracy, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
 • kiedy: termin realizacji: 01.03.2019 – 31.12.2020, nabór 3 planowane na grudzień 2019, nabór 4 planowane na marzec 2020, nabór 5 planowane na maj 2020
 • szczegóły: http://wat-tech.pl/dotacje/   Wschodnia Agencja Transferu Technologii Sp. z o.o. ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin, tel. 792848595

11) Pożyczka na rozwój O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 103-109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zatrudnienie do 250 osób, wartość aktywów bilansu do 43 mln EUR, wartość przychodów do 50 mln EUR) oraz dodatkowo posiadają siedzibę/adres miejsca zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności na terenie woj. lubelskiego i nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Pożyczka udzielana na finansowanie przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej obejmujących:

 • nakłady inwestycyjne w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
 • finansowanie majątku obrotowego w zakresie zakupu materiałów i towarów w związku z rozszerzeniem profilu działalności.

Przykładowe przedsięwzięcia:

 • zakup maszyn, środków transportu, urządzeń, nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zakup materiałów i surowców w związku z rozszerzeniem dotychczasowego profilu działalności.

Kwota pożyczki:do 120.000 zł
Okres finansowania: do 5 lat (60 miesięcy)

Regionalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 • Zamość
 • ul. Partyzantów 3

Godziny pracy:
pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Telefony do konsultantów
tel. 84 638 02 67 tel. 514-923-981. E-mail: zamosc@feu.lubelskie.pl

 • Chełm
 • Niepodległości 1 (piętro III p.297)

Godziny pracy:
pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Telefony do konsultantów
82 565 19 21, 82 563 02 08 E-mail chelm@feu.lubelskie.pl