Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

20.12.2019
Urzędowe

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) na godz. 12:00 XVII Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
 Sesja odbędzie się w sali nr 10 (I piętro) Hrubieszowskiego Domu Kultury.
 

     

 Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie sesji Rady Miejskiej:
3.1.    projekt protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej
3.2.    przyjęcie protokołu.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu [druk 034]:
4.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2.    przedstawienie opinii Komisji Rozwoju, Budżetu i Promocji Miasta
4.3.    dyskusja
4.4.    podjęcie uchwały.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok [druk 035]:
5.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3.    dyskusja
5.4.    podjęcie uchwały.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2034 [druk 036], [opinia RIO - WPF]:
6.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
6.3.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.4.    dyskusja podjęcie uchwały.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok [druk 037][opinia RIO - budżet 2020][opinia RIO - deficyt] :
7.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej
7.3.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
7.4.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.5.    dyskusja
7.6.    podjęcie uchwały.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy [druk 038]:
8.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3.    dyskusja
8.4.    podjęcie uchwały.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w mieście Hrubieszowie [druk 039]:
9.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3.    dyskusja
9.4.    podjęcie uchwały.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 [druk 040] :
10.1.     wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2.     przedstawienie opinii Komisji Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
10.3.     przedstawienie opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [opinia RIO - MKRPA]
10.4.     dyskusja
10.5.     podjęcie uchwały.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi na Kierownika Miejskiej Służby Drogowej za bezzasadną [druk 041]:
11.1.     wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2.     przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
11.3.     dyskusja
11.4.     podjęcie uchwały.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku dotyczącego bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na ul. Szerokiej [druk 042]:
12.1.     wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2.     przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
12.3.     dyskusja
12.4.     podjęcie uchwały.
13.    Wolne wnioski.
14.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja