Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Ważne strony

Przydatne linki dla przedsiębiorców i inwestorów

www.funduszeeuropejskie.gov.pl  - bezpłatne informacje na temat uzyskania funduszy europejskich, oferty dla młodych osób, przedsiębiorców, osób które chcą założyć własną dzialałność gospodarczą, oraz tych którzy chcą wziąć udział w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich np. szkoleniach. Nabory wniosków, regionalne punkty informacyjne, dofinansowania, wyszukiwarka dotacji.

www.rpo.lubelskie.pl/ - serwis Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego, wyszukiwarka dotacji, programy naborów, dofinansowania.

www.mikroporady.pl - portal oferujący wsparcie we wszystkich obszarach działania mikrobiznesu, informacje dotyczące zakładania i organizacji przedsiębiorstwa.

http://www.lgdhrubieszow.pl/ - portal Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Lepsze Jutro" Działalność LGD to szereg ściśle ze sobą powiązanych działań zaplanowanych i szczegółowo opisanych w LSR w latach 2016-2023. LGD opracowało plan komunikacji ze społecznością lokalną w którym szczegółowo określiła  zasady informowania o swoich działaniach związanych z funkcjonowaniem i wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

www.lpnt.pl - Lubelski Park Naukowo - Technologiczny, informacje na temat uzyskania dofinansowania, pomoc w uruchomieniu
i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz w transferze technologii. Udostępnienie nieruchomości i infrastruktury technicznej zapewniającej przedsiębiorcom korzystne warunki prowadzenia działalności.

www.fundacja.lublin.pl  - Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, misją Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny przez wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.

http://lawp.eu/ - portal Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości 

www.barr.org.pl  - Biłgorajska Agencja Rozwoju Przemysłu, wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw oraz realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych
w szczególności na rozwój gospodarczy regionu i jego promocję:

  • doradztwo w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności,
  • udzielanie informacji w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności dostępnych instrumentów i form wsparcia w ramach funduszy UE,
  • organizacja szkoleń,
  • udzielanie pożyczek gotówkowych i dotacji,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych.

www.invest.lubelskie.pl  - Portal Gospodarczy Województwa Lubelskiego, tereny inwestycyjne, strefa inwestora, strefa eksportera, oferty współpracy.

www.arp.pl - Agencja Rozwoju Przemysłu, spółka akcyjna mająca na celu wspieranie przedsiębiorstw
w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki.

www.pfr.pl - Polski Fundusz Rozwoju,  to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca
w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Priorytety: rozwój przedsiębiorczości, innowacje, inwestycje infrastrukturalne, wsparcie samorządów, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, obsługa inwestycji zagranicznych.

www.paih.gov.pl - Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, jej celem jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. To pierwszy punkt kontaktu dla polskiego eksportera i zagranicznego inwestora, gdzie przedsiębiorca pozyska niezbędną wiedzę, pozwalającą zredukować ryzyko biznesowe na nowym rynku. 

https://tsse.arp.pl/ - Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan, Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu realizuje zadania związane z pozyskiwaniem inwestorów i zarządzaniem Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN do której należy miasto Hrubieszów. Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.

https://www.gov.pl/ - Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, załatwiaj sprawy urzędowe przez internet, bezpiecznie i wygodnie! Usługi: Dla obywatela, Dla Przedsiębiorcy, Dla Urzędnika

https://www.fund.org.pl - Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jej celem jest wsparcie i propagowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Fundacja współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami oraz podmiotami gospodarczymi zajmującymi się rozwojem sektora MSP oraz tematyką integracji europejskiej.