Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

20.05.2020
Urzędowe

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXII Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Sesja odbędzie się dnia 28.05.2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Hrubieszowskim Dom Kultury, ul. 3 Maja 7, sala nr 10.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji [druk 098]:
2.1. przyjęcie protokołu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz sposobu jej rozliczania [druk 099]:
3.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
3.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
3.3. dyskusja
3.4. podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków [druk 100]:
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 [druk 101]:
5.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3. dyskusja
5.4. podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2034 [druk 102]:
6.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3. dyskusja
6.4. podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej [druk 103]:
7.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
7.3. dyskusja
7.4. podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Lubelszczyzny [druk 104]:
8.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
8.3. dyskusja
8.4. podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów [druk 105]:
9.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3. dyskusja
9.4. podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy [druk 106]:
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowym najemcą [druk 107]:
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Adama Mickiewicza 22/15 w Hrubieszowie z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie [druk 108]:
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli [druk 109]:
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 [druk 110]:
14.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
14.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
14.3. dyskusja
14.4. podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów [druk 111]:
15.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
15.3. dyskusja
15.4. podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów [druk 112]:
16.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
16.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
16.3. dyskusja
16.4. przyjęcie Sprawozdania.
17. Rozpatrzenie Informacji na temat realizacji zadań z miejskiego kalendarza imprez za rok 2019 [druk 113]:
17.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
17.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
17.3. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
17.4. dyskusja
17.5. przyjęcie Informacji.
18. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2019 [druk 114]:
18.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
18.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
18.3. dyskusja
18.4. przyjęcie Sprawozdania.
19. Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 [druk 115]:
19.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
19.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
19.3. dyskusja
19.4. przyjęcie Sprawozdania.
20. Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku [druk 116]:
20.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
20.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
20.3. dyskusja
20.4. przyjęcie Sprawozdania.
21. Rozpatrzenie Informacji z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w roku 2019 [druk 117]:
21.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
21.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
21.3. dyskusja
21.4. przyjęcie Informacji.
22. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie za rok 2019 [druk 118]:
22.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
22.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
22.3. dyskusja
22.4. przyjęcie Sprawozdania.
23. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie w I-IV kwartale 2019 roku [druk 119],  [druk 119 - grafika]:
23.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
23.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
23.3. dyskusja
23.4. przyjęcie Sprawozdania.
24. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Hrubieszowskiego Domu Kultury za 2019 rok [druk 120],  [druk 120 - układ miesięczny] ::
24.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
24.2. przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
24.3. dyskusja
24.4. przyjęcie Sprawozdania.
25. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Miejskiej Służby Drogowej za 2019 rok [druk 121]:
25.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
25.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
25.3. dyskusja
25.4. przyjęcie Sprawozdania.
26. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za 2019 rok [druk 122]:
26.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
26.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
26.3. dyskusja
26.4. przyjęcie Sprawozdania.
27. Wolne wnioski.
28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

Komunikat

W związku z koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności proszę mieszkańców miasta, przedstawicieli mediów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli o nieuczestniczenie w obradach XXII Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 28 maja 2020 r.
Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzednich sesji.

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.
Informuję, że zgodnie z decyzją Pani Burmistrz Marty Majewskiej, ze względów bezpieczeństwa, w sesji nie wezmą udziału Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem naczelników/kierowników referujących projekty uchwał, sprawozdania i informacje.

Wszelkie pilne pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja