Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

09.09.2019
Urzędowe

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zapraszam na XIII Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się dnia 16.09.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

 

 

    Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Rozpatrzenie Informacji Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019:
4.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2.    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
4.3.    dyskusja
4.4.    przyjęcie informacji.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok:
5.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Promocji i Rozwoju Miasta
5.3.    dyskusja
5.4.    podjęcie uchwały.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie:
6.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2.    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3.    dyskusja
6.4.    podjęcie uchwały.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie i nadania jej statutu:
7.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2.    przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
7.3.    dyskusja
7.4.    podjęcie uchwały.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników:
8.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2.    przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
8.3.    zgłaszanie kandydatów na członków zespołu
8.4.    podjęcie uchwały.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa:
9.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2.    przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
9.3.    dyskusja
9.4.    podjęcie uchwały.
10.    Rozpatrzenie Informacji o wynikach uzyskiwanych przez uczniów szkół miejskich w konkursach przedmiotowych, imprezach kulturalnych i innych w roku szkolnym 2018/2019:
10.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2.    przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
10.3.    dyskusja
10.4.    przyjęcie informacji.
11.    Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 rok:
11.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2.    przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
11.3.    dyskusja
11.4.    przyjęcie sprawozdania.
12.    Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Hrubieszowskiego Domu Kultury za rok 2018:
12.1.    wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2.    przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji
12.3.    dyskusja
12.4.    przyjęcie sprawozdania.
13.    Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.
14.    Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/ Anna Naja

Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Hrubieszowie dostępna będzie pod adresem:

https://www.miasto.hrubieszow.pl/content/archiwum-obrad-rady-miejskiej-w-hrubieszowie