Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

X sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

18.06.2019
Urzędowe

                  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na dzień 26 czerwca 2019 r. (środa) na godz. 12:00 X sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

 

 

    Proponowany porządek obrad:
1.     Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Miejskiej.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie miasta Hrubieszowa:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Józefa Piłsudskiego - Wyzwolenia”:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.
9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.
10.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.
11.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli do Gminnej Rady Pożytku Publicznego:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.
12.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hrubieszów na lata 2019 - 2022:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.
13.     Rozpatrzenie informacji o polityce oświatowej Gminy Miejskiej Hrubieszów w związku
z wprowadzoną reformą oświaty dotyczącą likwidacji gimnazjów:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    głosowanie.
14.     Rozpatrzenie informacji z działalności przedszkoli miejskich działających na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów za rok 2018:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    głosowanie.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    głosowanie.
16.    Wolne wnioski.
17.    Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja