Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

VII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

23.04.2019

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) zwołuję na dzień 26 kwietnia 2019 roku /piątek/  na   godz. 1200 VII sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

 Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

 

Proponowany porządek obrad :
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 marca 2019 r.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok:
a)  wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)  dyskusja,
c)  podjęcie uchwały.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów instrumentem płatniczym:
a)  wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)  dyskusja,
c)  podjęcie uchwały.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie dofinansowania zadania pn.: „Remont chodnika ul. Żeromskiego w Hrubieszowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa”:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymagań jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia Programu „Hrubieszowska Karta Seniora”:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2018 r:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości wyborów Zarządu i Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 9 „Piłsudskiego”:
a)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)    dyskusja,
c)    podjęcie uchwały.
18.    Wolne wnioski.                                                            
19.    Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Anna Naja