Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

VI sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

25.03.2019

ZAWIADOMIENIE

       Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 506) zwołuję na dzień 28 marca 2019 roku /czwartek/  na   godz. 10:00 VI sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.
 
Proponowany porządek obrad :
1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 lutego 2019 r.
4.Rozpatrzenie informacji z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w roku 2018:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska- Michałówka- Teresówka”:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska- Michałówka- Teresówka”:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska- Michałówka- Teresówka”:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska- Michałówka- Teresówka”:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska- Michałówka- Teresówka”:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż udziału 2/36 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 143 położonej w Hrubieszowie obręb Śródmieście:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
a)wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:
a)wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Zielone”:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie i nadania jej statutu:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Hrubieszowa:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
21.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za 2018 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
22.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021”:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
23.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2019 roku:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
24.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
25.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
26.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta za bezzasadną:
a)wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b)dyskusja,
c)podjęcie uchwały.
27.Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów za rok 2018:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
28.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiej Służby Drogowej za 2018 r.:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
29.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2018 rok.
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
30.Rozpatrzenie sprawozdania z rocznej działalności Samorządów Mieszkańców z wykorzystaniem środków pieniężnych za rok 2018:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)wystąpienie Przewodniczących osiedli,
c)dyskusja,
d)głosowanie.
31.Rozpatrzenie informacji nt. realizacji zadań z miejskiego kalendarza imprez za rok 2018:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
32.Rozpatrzenie informacji o wyniku kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Hrubieszowie:
a)wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
b)dyskusja,
c)głosowanie.
33.Wolne wnioski.
34.Zakończenie sesji.

 

 

 

 

                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej                    

                                                                                                                                                 (-) Anna Naja