Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Hrubieszowskiej Rady Seniorów

10.12.2019
Urzędowe

W dniu 9 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów odbyło się posiedzenie Hrubieszowskiej Rady Seniorów, podczas którego dotychczasowym członkom Rady zostali przedstawieni nowo wybrani członkowie wyłonieni w drodze wyborów uzupełniających.
Uchwałą nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu  (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 3545 ) zwiększono skład Rady z 10 do 25 osób. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Hrubieszowa zarządzeniami nr 141/2019 z dnia 3 września 2019 r. oraz nr 183/2019 z dnia 6 listopada 2019 r.  ogłosił nabór uzupełniający do Rady, w wyniku którego wpłynęło 21 zgłoszeń. Zgodnie ze Statutem Hrubieszowskiej Rady Seniorów w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów w dniu 21 września 2019 r. zostały przeprowadzone wybory, podczas których w głosowaniu jawnym wybrano 15 nowych członków Rady.

Podczas posiedzenia Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska omówiła założenia i etapy realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta” współfinansowany ze środków POPT 2014-2020 w ramach funduszu spójności. Projekt zakłada szeroki wachlarz działań dla seniorów, m. in. szkolenia informatyczne, powołanie Uniwersytetu III Wieku, zajęcia hobbistyczne, szkołę babć, spotkania autorskie czy organizację białych niedziel.

W porządku posiedzenia znalazł się punkt dotyczący propozycji ustawienia ławek na szlakach pieszych w różnych częściach miasta, które byłyby miejscem odpoczynku przy przemierzaniu dłuższych tras. Pani Burmistrz poinformowała, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zakupiono 8 ławek i w związku z tym przeprowadzono wśród mieszkańców konsultacje w celu wskazania miejsc, w których będą one najbardziej potrzebne. Członkowie Rady przyjęli następujące propozycje ustawienia ławek: ul. Basaja  - 2  ławki, ul. Mickiewicza (okolice przychodni) - 1 ławka, trakt pieszy pomiędzy ul. Wodną i Rubinową – 1 ławka, ul. Listopadowa – 1 ławka, ul. Piłsudskiego  - 1 ławka, ul. Wyzwolenia 1 ławka, ul. Żeromskiego – 1 ławka.

W związku ze zwiększeniem składu Rady do 25 osób, w celu usprawnienia pracy Rady, Przewodnicząca Pani Zuzanna Korycka zaproponowała utworzenie zespołów eksperckich. Ostateczną decyzję o ich utworzeniu członkowie Rady podejmą na kolejnym posiedzeniu, podczas którego zostanie przedstawiony plan pracy Rady na 2020 r.