Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór kandydatek do Hrubieszowskiej Rady Kobiet

28.01.2020
Urzędowe

Burmistrz Miasta Hrubieszowa na podstawie zarządzenia nr 234/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszeniowego oraz ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatur do Hrubieszowskiej Rady Kobiet, w związku z zarządzeniem nr 232/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Hrubieszowskiej Rady Kobiet oraz zasad jej działania, ogłasza nabór kandydatek do Hrubieszowskiej Rady Kobiet.

Kandydatury należy zgłaszać w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór określa załącznik do zarządzenia nr 234/2020, w terminie od 27 stycznia do 16 lutego 2020 r.

 

 Do wypełnionego formularza należy dołączyć co najmniej jedną rekomendację wystawioną przez instytucje lub organizacje pozarządowe poświadczającą zaangażowanie kandydatki w działania na rzecz Hrubieszowa i jego mieszkańców. Jedna instytucja lub organizacja pozarządowa może rekomendować maksymalnie dwie kandydatki.

 Kandydować może każda kobieta, bez względu na miejsce zamieszkania pod warunkiem, że:

  • działa na terenie Hrubieszowa i na rzecz jego mieszkańców,
  • w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego ukończyła 18 lat.