Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

LXI sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

06.11.2018

 ZAWIADOMINIE

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ) zwołuję na dzień 9 listopada 2018 roku /piątek/  na   godz. 1200 LXI sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Obrady odbywać się będą w sali  nr 10  w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 października 2018 r.
 4. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019:
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Hrubieszowa:
 10. Referat okolicznościowy dr. Justyny Wojtiuk- „ Hrubieszów w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości”.
 11. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta.
 12. Wystąpienia zaproszonych gości.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

  

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Anna Świstowska