Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

KAMPANIA INFORMACYJNA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

08.03.2019

Informujemy, że w okresie od 18 marca 2019 r. do 25 marca 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Zielone” (tj. uchwały Nr XLIV/286/2013 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Zielone").

 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczyć będą wprowadzenia zmian w obowiązującym statucie Osiedla Zielone w zakresie:

1)    wydłużenia kadencji dla zarządu osiedla z 4 do 5 lat;

2)    dodania przepisów regulujących działanie zarządu osiedla po ustaniu kadencji oraz termin przeprowadzenia wyborów na nową kadencję.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii dotyczących treści projektu uchwały poddanej konsultacjom, za pomocą formularza, który można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta, przesłać listownie lub drogą elektroniczną.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektem konsultowanej uchwały zostanie umieszczona Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hrubieszów w zakładce Ogłoszenia.

 Hrubieszów, dnia 8 marca 2019 r.

Burmistrza Miasta

/-/ Marta Majewska