Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

IX sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

06.06.2019
Urzędowe

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na dzień 10 czerwca 2019 r. /poniedziałek/ na godz. 12:00  IX (nadzwyczajną) sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu:
1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
2) dyskusja,
3) podjęcie uchwały.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu:
1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
2) dyskusja,
3) podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok:
1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
2) dyskusja,
3) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
2) dyskusja,
3) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla  wszystkich grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
2) dyskusja,
3) podjęcie uchwały.

8. Zakończenie sesji.