Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusze Promocji Produktów Rolno - Spożywczych

09.06.2021
Biznes

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009r. O funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, do naliczenia, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji oraz składania kwartalnych deklaracji zobowiązani są:

- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła, koni, owiec, drobiu,
- przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej żywych świń, koni, owiec, drobiu,
- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż,
- przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od rolników ryczałtowych w celu ich przetworzenia lub odsprzedaży, wytwarzają owoce i warzywa,
- przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od rolników ryczałtowych w celu ich przetworzenia lub odsprzedaży, bądź prowadzący działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, bądź prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb,
- prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych.

Deklaracje należy złożyć do Dyrektora Generalnego KOWR za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty naliczonej na rachunek bankowy danego funduszu wskazanego w deklaracji. Aktualny formularz deklaracji oraz wszystkie informacje dotyczące funduszy promocji, dostępne są na stronie www.kowr.gov.pl zakładka PROMOCJE lub można uzyskać pod nr tel. 81 536 37 31, 81 536 37 15.