Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Debata nad Raportem o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2019

24.06.2020
Urzędowe

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrza Miasta co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie miasta.

W bieżącym roku termin ten uległ przedłużeniu o 60 dni na mocy art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego.

Raport o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2019 został przyjęty Zarządzeniem Nr 306/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2019. 

Dokument został opublikowany:

Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.  Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Sesja, na której będzie rozpatrywany Raport za rok 2019  została zwołana na 3 lipca 2020 r. /piątek/, godz. 10:00, miejsce obrad: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16a.
Link do zawiadomienia o zwołaniu XXIII Sesji Rady Miejskiej https://www.miasto.hrubieszow.pl/content/xxiii-sesja-rady-miejskiej-w-hrubieszowie-0

Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie miasta mieszkańcy mogą zabrać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie miasta. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów do 2 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2019 do pobrania (wzór ma charakter pomocniczy i nie jest obowiązkowy).