Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

22.04.2020
Urzędowe

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2020 r. (środa) na godz. 12:00 XXI Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Sesja odbędzie się w Hrubieszowskim Domu Kultury, ul. 3 Maja 7, sala nr 10.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji [druk 085]:
3.1. przyjęcie protokołu.
4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Hrubieszowskiemu w postaci zakupu sprzętu medycznego ratującego życie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie [druk 086]:
4.1.   wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2.   przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3.   dyskusja
4.4.   podjęcie uchwały.
5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość [druk 087]:
5.1.   wystąpienie Burmistrza Miasta
5.2.   przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
5.3.   dyskusja
5.4.   podjęcie uchwały.
6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej [druk 088]:
6.1.   wystąpienie Burmistrza Miasta
6.2.   przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
6.3.   dyskusja
6.4.   podjęcie uchwały.
7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 [druk 089]:
7.1.   wystąpienie Burmistrza Miasta
7.2.   przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
7.3.   dyskusja
7.4.   podjęcie uchwały.
8.      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 [druk 090]:
8.1.   wystąpienie Burmistrza Miasta
8.2.   przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
8.3.   dyskusja
8.4.   podjęcie uchwały.
9.      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2034 [druk 091]:
9.1.   wystąpienie Burmistrza Miasta
9.2.   przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
9.3.   dyskusja
9.4.   podjęcie uchwały.
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2020 roku [druk 092]:
10.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
10.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
10.3. dyskusja
10.4. podjęcie uchwały.
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019 [druk 093]:
11.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
11.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
11.3. dyskusja
11.4. podjęcie uchwały.
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za 2019 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej [druk 094]:
12.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
12.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
12.3. dyskusja
12.4. podjęcie uchwały.
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2019 r. [druk 095]:
13.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
13.2. przedstawienie opinii Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
13.3. dyskusja
13.4. podjęcie uchwały.
14.  Rozpatrzenie informacji Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w zakresie zasadności, sposobu organizacji i kosztów funkcjonowania lodowiska Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sezonie 2019/2020 [druk 096]:
14.1. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
14.2. dyskusja
14.3. przyjęcie informacji.
15.  Rozpatrzenie informacji o umorzeniach podatkowych w 2019 roku [druk 097]:
15.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
15.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
15.3. dyskusja
15.4. przyjęcie informacji.
16.  Wolne wnioski.
17.  Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Anna Naja

Komunikat

 

         W związku z koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności proszę mieszkańców miasta, przedstawicieli mediów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli o nieuczestniczenie w obradach XXI Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 29 kwietnia 2020 r.

Obrady odbędą się z zapewnieniem uczestnikom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie środków ostrożności wprowadzonych podczas poprzedniej sesji.

Przypominam, że obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta: www.miasto.hrubieszow.pl.

            Informuję, że zgodnie z decyzją Pani Burmistrz Marty Majewskiej, ze względów bezpieczeństwa, w sesji nie wezmą udziału Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta oraz dyrektorzy  i kierownicy jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem naczelników/kierowników referujących projekty uchwał, sprawozdania i informacje.     

            Wszelkie pilne pytania proszę kierować na adres: rada@miasto.hrubieszow.pl.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/Anna Naja