Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

30.05.2019
Urzędowe

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na dzień 30 maja 2019 r. /czwartek/ na godz. 10:00 VIII sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 kwietnia 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) debata nad raportem,
  3) podjęcie uchwały.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa z wykonania budżetu za 2018 rok:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu,
  3) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa za 2018 rok,
  4) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego,
  5) dyskusja,
  6) podjęcie uchwały.
 6. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) dyskusja,
  3) podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) dyskusja,
  3) podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) dyskusja,
  3) podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) dyskusja,
  3) podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska - Michałówka - Teresówka”:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) dyskusja,
  3) podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska - Michałówka - Teresówka”:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) dyskusja,
  3) podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska - Michałówka - Teresówka”:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) dyskusja,
  3) podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska - Michałówka - Teresówka”:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) dyskusja,
  3) podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska - Michałówka - Teresówka”:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) dyskusja,
  3) podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz ustanowienia służebności gruntowej:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) dyskusja,
  3) podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) dyskusja,
  3) podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w zakresie prawidłowości wyborów Zarządu i Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 9 „Piłsudskiego”:
  1) wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  2) dyskusja,
  3) podjęcie uchwały.
 18. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie za rok 2018:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) dyskusja,
  3) głosowanie.
 19. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za rok 2018:
  1) wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2) dyskusja,
  3) głosowanie.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Anna Naja