Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Wsparcie dla inwestora

Poziom lokalny

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców w celu pozyskania i kształcenia kadr m.in.:

  • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy,
  • wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy.

Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie

ul. Leśmiana 11
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 26 91
fax. 84 696 26 92

e-mail: sekretariat@hrubieszow.praca.gov.pl

 

Poziom regionalny

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji od 30 czerwca 2018 r. działa Polska Strefa Inwestycji. O ulgę podatkową i preferencyjne warunki może wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym wykonywanie zadań określonych w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji w tym wydawanie decyzji
o wsparciu dla inwestycji zlokalizowanej w mieście Hrubieszów leży we właściwości zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.

W myśl nowych przepisów, przedsiębiorcy mogą na terenie całego kraju korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne (również m.in. na terenach będących własnością przedsiębiorstw), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref.

Pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego:

  • najwyższy dopuszczalny w UE pułap intensywności pomocy publicznej do 70% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego. Wysokość pomocy jest zależna od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa,
  • system zwolnień podatkowych i zachęt zgodny z prawodawstwem UE,
  • możliwość łączenia pomocy publicznej uzyskanej w SSE ze środkami z funduszy unijnych.

Pomoc publiczna stanowi pomoc regionalną udzielaną przedsiębiorcy z tytułu:

  • kosztów nowej inwestycji,
  • tworzenia nowych miejsc pracy.

Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach regionalnej pomocy publicznej otrzymane z innych źródeł podlegają kumulacji. Podstawą korzystania ze zwolnień podatkowych jest decyzja o wsparciu udzielana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. ARP S.A. zapewnia kompleksową obsługę na każdym etapie inwestycji.

Więcej informacji na stronie: http://www.strefainwestycji.arp.pl

Na stronie www.hrubieszow.tuinwestuje.pl dostępny jest „kwalifikator” pomocy publicznej , który pozwoli na wstępną weryfikację Państwa planów inwestycyjnych na terenie miasta.

Lubelskie Centrum Obsługi Inwestora - zajmuje się wsparciem dla przedsiębiorców na poziomie regionalnym.

Szczegóły: www.invest.lubelskie.pl

 

Poziom krajowy

Pakiet dla średnich miast

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podało informację o dostępności harmonogramu naborów planowanych do realizacji w 2019 roku,
z których będą mogły skorzystać średnie miasta zidentyfikowane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju czyli te powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta powyżej 15 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów, z wyłączeniem miast wojewódzkich.

Nabory dotyczą programów: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Celem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na najbliższe lata jest zrównoważony rózwoj całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i terytorialnym. Jednym ze sztandarowych projektów jest Pakiet dla średnich miast. Dotyczy on miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich - aktualnie to 255 miejscowości w całej Polsce. Na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie, które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych.

Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych.

 nabory, działania w ramach pakietu dla średnich miast:  https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/pakiet-dla-srednich-miast