Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Utrzymanie czystości i porządku

Utrzymanie czystości i porządku

 • Uchwała Nr XII/297/2017 Rady Miejskiej W Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów (pobierz)
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hrubieszów (pobierz).
 • UCHWAŁA NR XXXIII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie miasta Hrubieszowa (pobierz).
 • UCHWAŁA NR XV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie miasta Hrubieszowa (pobierz).
 • UCHWAŁA NR XX/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE z dnia 8 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie miasta Hrubieszowa (pobierz).
 • UCHWAŁA NR XXXIII/230/2012 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie miasta Hrubieszowa (pobierz).
 • UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, z terenu miasta Hrubieszowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (pobierz).
 • UCHWAŁA NR XXIII/176/2016 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (pobierz).
 • Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 01.08.2019 (pobierz).
 • Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pobierz).
 • Druk oświadczenia o członkach rodziny wieloletniej (pobierz).
 • UCHWAŁA NR XXVI/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów (pobierz).
 • Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz świadczące usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów. (pobierz).
 • Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. (pobierz).
 • Wniosek o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta Hrubieszów (pobierz).
 • Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pobierz).
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (pobierz).
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2014 (pobierz).
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015 (pobierz).
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016 (pobierz).
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2017 (pobierz).
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2018 (pobierz)