Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie JESTEM

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży JESTEM im. Św. Jana Bosko w Hrubieszowie

Osoby kierujące:

 1. Ks. Tomasz Bazan - prezes
 2. Marta Lackowska - vive prezes
 3. Ewa Obszyńska - członek Zarządu

Data rejestracji: 27.02.2004r.

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe

KRS/nr rejestru: 0000197582

Regon: 951207259

NIP: 9191707694

Adres siedziby: ul. Nowa 11, 22-500 Hrubieszów

Osoba do kontaktu:

 1. Marta Lackowska - vive prezes 
  tel. 609 550 274,
  mlackowska@wp.pl
 2. Ewa Obszyńska - członek Zarządu
  tel. 609 708 148

Cele statutowe:

 1. Wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój członków i uczestników Stowarzyszenia;
 2. Wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialności oraz osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej;
 3. Działalność dobroczynna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych;
 4. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
 5. Działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży;
 6. Uczestniczenie w życiu kulturalno - społecznym;
 7. Przyczynianie się do rozwoju kultu religijnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin;
 8. Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu szacunku do innych istnień;
 9. Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i organizacji wolnego czasu;
 10. Zagospodarowywanie wolnego czasu dzieci i młodzieży;
 11. Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży chroniąca przed uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych rodzajów używek;
 12. Działalność terapeutyczna osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu itp.;
 13. Działalność terapeutyczna na rzecz osób współuzależnionych.
 14. Działalność na rzecz osób bezrobotnych;
 15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 16. Edukacja społeczno - zawodowa;
 17. Wymiana międzynarodowa młodzieży;
 18. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom;
 19. Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej;
 20. Ochrona i promocja zdrowia;
 21. Promocja i organizacja wolontariatu;

Główne statutowe obszary działań w zakresie:

 • działalności charytatywnej
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wizytówka organizacji

Stowarzyszenie w ostatnich latach głównie wspomaga działania hrubieszowskich drużyn ZHR. Poza tym organizujemy wyjazdy na basen, wyjazdy w góry połączone z nauką jazdy na nartach oraz wyjścia na hale sportowe, gdzie dzieci i młodzież doskonalą swoje umiejętności gry w piłkę. W roku 2011 zrealizowaliśmy projekt „Mądrzej kochać Ojczyznę" współfinansowany prze Fundację Banku Zachodniego. W ramach projektu młodzież przygotowała rekonstrukcje Bitwy pod Wojdą oraz uczestniczyła w konkursie historycznym. Wśród naszych działań znajduje się też pomoc charytatywna. Często organizujemy wsparcie rzeczowe rodzinom potrzebującym.