Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Hrubieszowska Rada Seniorów

Hrubieszowska Rada Seniorów została powołana Uchwałą Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

Skład Osobowy Hrubieszowskiej Rady Seniorów :

 1. Zuzanna Korycka - Przewodnicząca
 2. Aldona Hutarz - zastępca Przewodniczącej,
 3. Irena Kot - członek,
 4. Maila Podgórska - członek,
 5. Zofia Kwiatkowska - członek,
 6. Bogusława Poznańska - członek,
 7. Aurela Sulkowska - członek,
 8. Irena Polakiewicz - członek,
 9. Teresa Duł - członek,
 10. Jadwiga Gałan - członek.

 

 1. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w kwestiach związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz przez działające w Hrubieszowie instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora.
 2. Konsultacyjny charakter Rady wyraża się w szczególności poprzez:
  1. wyrażanie opinii o projektach uchwal i aktów prawa miejscowego dotyczących osób starszych lub działań realizowanych na ich rzecz przez instytucje publiczne,
  2. wyrażanie opinii o programie współpracy Miasta Hrubieszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie dotyczącymosób starszych lub działań realizowanych na ich rzecz;
 3. Doradczy charakter Rady wyraża się w szczególności poprzez:
  1. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących osób starszych;
  2. analizowanie sytuacji osób starszych oraz rekomendacji działań na rzecz poprawy jakości ich życia
 4. Inicjatywny charakter Rady wyraża się w szczególności poprzez:
  1. inicjowanie debaty publicznej na temat sytuacji osób starszych, jakości ich życia i działań podejmowanych na ich rzecz przez instytucje publiczne oraz inne podmioty,
  2. inicjowanie, inspirowanie i realizację, w porozumieniu z instytucjami publicznymi i innymi podmiotami, wspólnych działań na rzecz osób starszych i poprawienia jakości ich życia.
 5. Szczególnymi obszarami zainteresowania Rady są:
  1. integrowanie i wspieranie środowisk osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
  2. zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów,
  3. wspieranie aktywności ludzi starszych,d)    przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich pozytywnego wizerunku,
  4. przyczynianie się do tworzenia infrastruktury społecznej i technicznej przyjaznej seniorom,
  5. wspieranie inicjatyw w zakresie informowania i doradztwa dla osób starszych,
  6. zabieganie o dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
  7. wyrównywanie szans do różnych form wypoczynku oraz dostępu do edukacji w tym kształcenia ustawicznego i kultury.

   Punkt informacyjny dla seniorów będzię funkcjonwać przy Urzędzie Miasta Hrubieszów od 11.07.2017, w drugi wtorek każdego miesiąca pełnione będą dyżury w godzinach 13.00 - 15.00 (846962380 wew. 24)