Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

14.02.2020 r.- Badania ankietowe uczniów szkół ponadpodstawowych

Dzięki współpracy z partnerem projektu – Powiatem Hrubieszowskim oraz zaangażowaniu kadry pedagogicznej i uczniów  w okresie 10.02-13.02.2020 przeprowadzono badania  w których wzięło 307 osób z ostatnich roczników szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020).

Głównym celem przeprowadzenia ankiety było zdobycie lub uzupełnienie wiedzy (w odniesieniu do danych zastanych lub badań jakościowych) w zakresie trudności odnalezienia się młodych ludzi na rynku pracy, przyczyn bezrobocia wśród osób młodych wchodzących na rynek pracy oraz ich stosunku do przedsiębiorczości, przejawianych postaw przedsiębiorczości i aktywności życiowej przez poznanie planów edukacyjnych i zawodowych osób w wieku 17 -20 lat , w tym mechanizmów podejmowania decyzji. Ankieta umożliwiła określenie skali wymienionych problemów/zagadnień oraz stworzenie narzędzi naprawczych „szytych na miarę", w obszarze edukacja - rynek pracy - lokalna gospodarka. Ponadto ankieta badała atrakcyjność osiedleńczą danej gminy i plany osiedleńcze młodych osób. W praktyce wyniki ankiety umożliwiają podjęcie działań wzmacniających lokalny rynek pracy pod kątem osób młodych wchodzących na rynek pracy oraz lepsze powiązanie systemu edukacji z potrzebami rynku pracy.  Narzędzie ankietowe składało się z 4 modułów: miasto, edukacja, rynek pracy, aktywność życiowa, zawierających 25 pytań zasadniczych i 7 pytań metryczkowych (łącznie 32 pytania). Zawarte pytania pozwalają na diagnozę oraz przedstawienie propozycji narzędzi prewencyjnych i naprawczych w kluczowych obszarach.