Polish English French German Russian Spanish

                        

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV (nadzwyczajna) Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

20.09.2019
Urzędowe

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIV (nadzwyczajną) Sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się dnia 24.09.2019 r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok:
3.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
3.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
3.3. dyskusja
3.4. podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
4.1. wystąpienie Burmistrza Miasta
4.2. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
4.3. dyskusja
4.4. podjęcie uchwały.
5. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Artur Danilczuk

Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Hrubieszowie dostępna będzie pod adresem:

https://www.miasto.hrubieszow.pl/content/archiwum-obrad-rady-miejskiej-w-hrubieszowie