Polish English French German Russian Spanish

Biuletyn Informacji Publicznej

Umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa”

16.08.2019
Pozostałe

W dniu 9 sierpnia 2019 r. w imieniu Gminy Miejskiej Hrubieszów/ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa”.

Projekt na kwotę 813 961,24 zł. będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie
od 01.10.2019 r. do 31.10.2022 r. i obejmie wsparciem 45 osób zamieszkałych na terenie Hrubieszowa, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne 
i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt przewiduje specjalistyczne szkolenia w zależności od potrzeb uczestników, poprzedzonych diagnozą i przygotowaną dla każdego uczestnika Indywidualną Ścieżką Reintegracji. 
Działania mają na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawę dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Hrubieszowie, którzy są klientami MOPS.