Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Miejska Hrubieszów opracowała PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Miejskiej Hrubieszów (PGN).

Na jego opracowanie Gmina uzyskała dofinansowanie w 85% ze środków UE w ramach POIiŚ 2007-2013 działanie 9.3.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” (Konkurs 2/PoiŚ /9.3./2013)

Czym jest PGN?

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów” jest strategicznym dokumentem dla Miasta, mającym wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Zawiera on informacje o ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych na terenie miasta, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających ich emisję do atmosfery. Głównym celem niniejszego Planu było rozpoznanie stanu istniejącego gospodarki energetycznej oraz źródeł, które są odpowiedzialne za emisję zanieczyszczeń do powietrza, a także promocję i wdrażanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, w celu redukcji tej emisji.

Konieczność sporządzenia i realizacji niniejszego dokumentu wynikało ze zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Ponadto opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej jest zgodny z polityką energetyczną Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
Jego celem była analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, których wdrożenie będzie skutkować zmianą dotychczasowej struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii i w konsekwencji stopniowym obniżaniem emisji gazów cieplarnianych (CO2) do atmosfery na terenie gminy.

Dokument zawiera:
 charakterystykę obszaru,
 stan jakości powietrza na przedmiotowym obszarze,
 identyfikację obszarów problemowych,
 metodologię opracowania Planu,
 cele strategiczne i szczegółowe,
 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian w zakresie inwentaryzacji zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych,
 plan gospodarki niskoemisyjnej - harmonogram działań,
 opis możliwości finansowania zaplanowanych działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz monitorowanie efektów.

Efektem końcowym opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hrubieszów” jest zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą Miasto w realizacji Planu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Celem dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych oraz analiza działań przyjętych do realizacji.

Do celów szczegółowych należą:
 dalszy rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w mieście,
 optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie miasta,
 zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii,
 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej ze zużyciem energii na terenie miasta,
 zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych,
 spełnienie wymagań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących formy i zakresu Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Pokaż okno Facebooka przy fokusie