Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

VIII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na dzień 30 maja 2019 r. /czwartek/ na godz. 10:00 VIII sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:
1.     Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 kwietnia 2019 r.

4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    debata nad raportem,
3)    podjęcie uchwały.

5.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa z wykonania budżetu za 2018 rok:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu,
3)    przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa za 2018 rok,
4)    przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego,
5)    dyskusja,
6)    podjęcie uchwały.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.

9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Stypendialnej:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska - Michałówka - Teresówka”:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska - Michałówka - Teresówka”:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska - Michałówka - Teresówka”:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska - Michałówka - Teresówka”:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska - Michałówka - Teresówka”:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz ustanowienia służebności gruntowej:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w zakresie prawidłowości wyborów Zarządu i Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 9 „Piłsudskiego”:
1)    wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
2)    dyskusja,
3)    podjęcie uchwały.  

18.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie za rok 2018:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    głosowanie.

19.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za rok 2018:
1)    wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)    dyskusja,
3)    głosowanie.

20.    Wolne wnioski.
21.    Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Anna Naja

Pokaż okno Facebooka przy fokusie