Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

LVI sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ) zwołuję na dzień 13 lipca 2018 roku /piątek/ na godz. 1000 LVI sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

 Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

  Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIV i LV sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 30 maja 2018 i 22 czerwca 2018.
 4. Informacja Przewodniczącego o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych                     
 7. w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
 10. Przyjęcie informacji z działalności przedszkoli miejskich działających na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów za 2017 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hrubieszów na lata 2018-2020.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrza Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Powiatowi Hrubieszowskiemu.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Anna Świstowska

Pokaż okno Facebooka przy fokusie