Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

LIV sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ) zwołuję na dzień 30 maja 2018 roku /piątek/  na godz. 1000 LIV sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LII i LIII sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 28 marca 2018 roku i 23 kwietnia 2018 roku. 
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa  z wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki pn. Agencja Rozwoju „Gotania” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Hrubieszowie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie realizowanego w Gminie Miejskiej Hrubieszów w latach 2018 - 2020.
 13.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa –  ul. Wesoła.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 17.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 18. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2017.
 19. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za rok 2017.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji.        

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  /-/
Anna Świstowska

Pokaż okno Facebooka przy fokusie