Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

LII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) zwołuję na dzień 28 marca 2018 roku  /środa/  na  godz. 10.00 LII sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu L i LI sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 23 lutego i 8 marca 2018 roku.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie informacji z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta w 2017 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2025.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Miejskiej Hrubieszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Miejskiej Hrubieszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za 2017 rok oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2017.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2018 roku.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 20.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż lokalu handlowo – usługowego z jednoczesnym oddaniem   w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Hrubieszowie.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
 24. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 25. Rozpatrzenie informacji dotyczącej realizacji zadań z miejskiego kalendarza imprez za rok 2017.
 26. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie w 2017 roku.
 27. Rozpatrzenie sprawozdań z rocznej działalności samorządów mieszkańców z wykorzystaniem środków pieniężnych za rok 2017.
 28. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 29. Wolne wnioski.
 30. Zakończenie sesji.                                                                                                                                                                                 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Anna Świstowska

Pokaż okno Facebooka przy fokusie