Biuletyn Informacji Publicznej

Polish English French German Russian Spanish

Miasto Hrubieszów

Informacja

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani wnieść na rachunek Urzędu Miasta nr 89 1240 2829 1111 0000 4027 0241 lub w kasie Urzędu opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie  do dnia 31 maja 2018 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie  30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Pokaż okno Facebooka przy fokusie